คำสั่ง

1คำส่งแต่งตั้งผอ. รพ.สต. วันที่ 20/10/2566
– คำสั่งแต่งตั้งผอ. รพ.สต. วันที่ 20/10/2566
– แนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งผอ. รพ.สต. วันที่ 20/10/2566
2คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ
– คำสั่ง 2110 (27-10-66) 11.22 น.
– คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ
3คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จ
– คำสั่ง 2116 (27-10-66) 11.22 น.
– แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จ
4คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สารบรรณ
– คำสั่ง 2117 (27-10-66) 11.22 น.
– คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สารบรรณ
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
– คำสั่ง 2113 (27-10-66) 11.22 น.
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
6คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน
– คำสั่ง 2114 (27-10-66) 11.22 น.
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน
7คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อ
– คำสั่ง 2115 (27-10-66) 11.22 น.
– คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อ
8คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฯ
– คำสั่ง 2111 (28-10-66) 09.09 น.
– คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฯ
9คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลัง
– แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังฯ
– คำสั่ง 2112 (27-10-66) 11.22 น.
10คำสั่งให้โอน ขรก.พลเรือน
– คำสั่ง จ.ชลบุรี มีลายเซ็น
– สธ.0208_06_2895 ลว.19102566 ให้โอน ขรก.พลเรือน
11คกม.พิจารณาแผนเมือง
12คกม.พิจารณาแผนบางละมุง
13คกม.พิจารณาแผนศรีราชา
14คกม.พิจารณาแผนสัตหีบ
15คกม.พิจารณาแผนพนัสนิคม
16คกม.พิจารณาแผนบ้านบึง
17คกม.พิจารณาแผนบ่อทอง
18คกม.พิจารณาแผนพานทอง
19คกม.พิจารณาแผนหนองใหญ่
20คกม.พิจารณาแผนเกาะจันทร์
21คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.
22คำสั่งมอบอำนาจผอรพสตลงนามในสัญญาจ้าง
23คำสั่งรักษาราชการแทนผอ. รพ.สต.