ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖