วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 12.40 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการให้การต้อนรับและมอบนโยบาย แก่ข้าราชการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ 50 พรรษาบ้านมาบลำบิด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับฯ อย่างพร้องเพรียงกัน
โดยนายวิทยา คุณปลื้ม ได้ร่วมแสดงความยินดีให้การต้อนรับ มอบนโยบายแก่ข้าราชการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีฯ และพูดคุยชี้แจ้งแนวทางภารกิจที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คือ การให้บริการ การดูแล ความเรียบร้อย และทุกข์สุขของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ในที่นี้ถือว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้ประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ความรักความสามัคคีในการปฏิบัติราชการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด เพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้รับถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 118 แห่ง โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และพนักงานจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน 883 คน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อดูแลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในการปฏิบัติงานสามารถปรับตัวเข้ากับ การทํางานและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี