องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2566
👉วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวชิรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการที่หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังกองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ของผู้พิการ หรือแม้แต่การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าว/ภาพ : นายพุฒิพัฒน์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา