อบจ.ชลบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ)
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตเรื่องหน่วยปฏิบัติการอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ชลบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตเรื่องหน่วยปฏิบัติการอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นโดยฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.ชลบุรี โดยบูรณาการร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คณะทำงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในเชิงนโยบายและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ) ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นการวางแผนในการนำเนินการเตรียมความพร้อมในอนาคตในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป
ภาพ/ข่าว : ณัฐพล
ตรวจทาน : มธุรา
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา