วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และร่วมเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ระดับพื้นที่ (ภายใต้กิจกรรม “วัยทำงานสดใสใส่ใจสุขภาพ”) ณ ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 118 แห่ง และบุคลากร จำนวน 853 คน ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีการวางแนวทางการบริหารจัดการระบบสุขภาพยั่งยืน มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่คอยดูแลช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การให้บริการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ ที่เน้นความสะดวก รวดเร็วและทันท่วงที เอื้อต่อการบริการของแต่ละพื้นที่