🚩อบจ.ชลบุรี จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ให้กับโรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน
👉วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค (กิจกรรม 1 โรงเรียน อบจ.ชลบุรี 1 ครูอนามัย ใส่ใจสุขภาพ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน ระหว่างกองสาธารณสุข และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 33 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จำนวน 2 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสราญ นิรันรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวพิมพ์ชนนี ผลพูนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว: พุฒิพัฒน์ / วรรณวณัช
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา